[BPTC] Biện pháp thi công cột

Gửi các bạn bản vẽ biện pháp thi công cột do Công ty CP Xây dựng Long Việt lập. Dự án Liên hợp gang thép Hòa Phát Hải Dương. Các bạn tham khảo có thể sử dụng trong việc lập BPTC cho các dự án và kết cấu tương tự.