Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

Ngày 23/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 3373/BXD-GĐ về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.

Đính kèm file:

Trả lời