replica watches

QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG DỰ ÁN

  • Sự cần thiết trong việc Hệ thống thông tin (HTTT) Quản lý dự án (QLDA)
  • Các khái niệm về HTTT QLDA
  • Các thuộc tính của thông tin
  • Nhu cầu thông tin đối với các đối tượng khác nhau
  • Yêu cầu về phần cứng và phần mềm trong HTTT QLDA
  • Các ví dụ thực tế
  • Các chiến lược phát triển HTTT QLDA

Trả lời

replica relojes orologi replica